دوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس بین الملل – گروه اول

6,940,000 تومان 4,930,000 تومان

توجه مهم برای شرکت کنندگان جدیدی که می خواهند در این دوره شرکت کنند :  در صورت پرداخت جهت شرکت در این دوره، فقط به فایل های ضبط شده کلاس دسترسی خواهید داشت چون ظرفیت کلاس پر شده است.

دوره پیشرفته سرمایه گذاری در بورس بین الملل – گروه اول

6,940,000 تومان 4,930,000 تومان