دوره آشنایی با بازارهای مالی و مبانی بورس بین الملل

700,000 تومان 350,000 تومان

دوره فارکس و آشنایی با بازارهای مالی و مبانی بورس بین الملل
دوره آشنایی با بازارهای مالی و مبانی بورس بین الملل

700,000 تومان 350,000 تومان