بازاریابی و فروش پیشرفته

تکنیک های ارتباط موثر

152,000 تومان

توسعه مهارت های فردی

دوره تند خوانی پلاس

792,000 تومان

بازاریابی و فروش پیشرفته

فروش حرفه ای

224,000 تومان

توسعه مهارت های فردی

هوش هیجانی

178,000 تومان