بازاریابی و فروش پیشرفته

تکنیک های ارتباط موثر

190,000 تومان 152,000 تومان

بازاریابی و فروش پیشرفته

فروش حرفه ای

280,000 تومان 224,000 تومان

استخدام و مدیریت کارکنان

مدیریت حرفه ای بر کارکنان

370,000 تومان 296,000 تومان