مشاهده ویدیو فروش حرفه ای

برای مشاهده ویدیو، اطلاعات را تکمیل کنید.

مدت زمان ویدیو: ۳۲ دقیقه

دوره فروش حرفه ای

زمان برگزاری: آبان ماه

مدرس دوره: فربد طهرانی