مشاهده ویدیو پریمیوم

برای مشاهده ویدیو، اطلاعات را تکمیل کنید.

مدت زمان ویدیو: ۱۷ دقیقه

ثبت نام دوره پریمیوم شروع شد

زمان برگزاری: آبان ماه

مدرس دوره: نیما کیمیایی