• برای ورود به جلسه مقدماتی دوره "ارز دیجیتال پیشرفته"، اطلاعات زیر را وارد کنید و دکمه ورود به وبینار را بزنید.