شما وارد سیستم نشده اید. لطفا ابتدا وارد سیستم شوید: 

جهت ورود به کلاس، یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید:

ورود به کلاس لینک کمکی

 


برنامه کلاسی و دانلود ویدیو های دوره

جلسه روزهای برگزاری ساعت برگزاری دانلود ویدیو
مقدماتی یک شنبه
۲۳ آذر
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو مقدماتی ]
۱ سه شنبه
۲۵ آذر
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ] – [ ویدیو پرسش و پاسخ ]
۲ سه شنبه
۲ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳ یک شنبه
۷ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۴ سه شنبه
۹ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۵ یک شنبه
۱۴ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۶ سه شنبه
۱۶ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۷ یک شنبه
۲۱ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۸ سه شنبه
۲۳ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۹ یک شنبه
۲۸ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۰ سه شنبه
۳۰ دی
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۱ یک شنبه
۵ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۲ سه شنبه
۷ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]

۱۳

یک شنبه
۱۲ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۴ سه شنبه
۱۴ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۵ یک شنبه
۱۹ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۶ سه شنبه
۲۱ بهمن
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۷ یک شنبه
۳ اسفند
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۸ سه شنبه
۵ اسفند
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۱۹ یک شنبه
۱۰ اسفند
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۰ سه شنبه
۱۲ اسفند
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۱ سه شنبه
۱۷ فروردین
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۲ یک شنبه
۲۲ فروردین
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۳ سه شنبه
۲۴ فروردین
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۴ یک شنبه
۲۹ فروردین
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۵ سه شنبه
۳۱ فروردین
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۶ یک شنبه
۵ اردیبهشت
۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۷ سه شنبه ۷ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۸ سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۲۹ یک شنبه ۱۹ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳۰ سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳۱ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳۲ سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳۳ یک شنبه ۲ خرداد ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
۳۴ سه شنبه ۴ خرداد ۲۰:۳۰ [ دانلود ویدیو ]
جلسه عملی دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۹:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال دوشنبه ۲۴ خرداد ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۲ دوشنبه ۷ تیر ۲۲:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۳ دوشنبه
۲۱ تیر
۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۴ دوشنبه
۱۸ مرداد
۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۵ دوشنبه
۱ شهریور
۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۷ دوشنبه ۲۲ شهریور ۲۱:۰۰

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۸ دوشنبه ۵ مهر ۲۱:۰۰

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۹ دوشنبه ۲۰ مهر ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۰ دوشنبه ۲۷ مهر ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۱ دوشنبه ۱۰ آبان ۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۲

دوشنبه ۱ آذر

۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۳

دوشنبه ۲۲ آذر

۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۴

سه شنبه ۲۲ آذر

۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]
رفع اشکال ۱۵

دوشنبه ۲۷ دی 

۲۱:۰۰

[ دانلود ویدیو ]

پرایس اکشنن ۱

دوشنبه ۲۷ دی 

۲۱:۰۰

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۱۶

دوشنبه ۱۱ بهمن

۲۱:۰۰ [ دانلود ویدیو ]

پرایس اکشنن ۲

[ دانلود ویدیو ]

پرایس اکشنن ۳

[ دانلود ویدیو ]

پرایس اکشنن ۴

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۱۷

دوشنبه ۲۵ بهمن

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۱۸

دوشنبه ۱۶  اسفند

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۱۹

دوشنبه ۵  ادریبهشت ۱۴۰۱

[ دانلود ویدیو ]

رفع اشکال ۲۰

دوشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

[ دانلود ویدیو ]

 

جزوه های دوره

PDF های دوره