لوگو خانه کیفیت ایرانیان

شرکت خانه کیفیت ایرانیان به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تخصصی در حوزه های مشاوره و آموزش استاندارد های بین المللی ، سیستمهای مدیریتی ، مهندسی کیفیت با هدف ارتقاء رضایت مشتریان و بهبود مستمر سازمانها تأسیس شده است.