جشنواره یلدای آموزشی از ۹/۹/۹۹ تا شب یلدا

استخدام و مدیریت کارکنان

تکنیک های حفظ و نگهداشت سرمایه های انسانی

۲۸۰,۰۰۰ تومان

استخدام و نگهداشت بهترین ها

۳۷۰,۰۰۰ تومان

وبینار ۲۰ راهکار استراتژیک مدیریت کارکنان در شرایط فعلی

۹۰,۰۰۰ تومان

مدیریت حرفه ای بر کارکنان

۳۷۰,۰۰۰ تومان